Regulamin serwisu internetowego autozagrosze.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego dla produktu pod handlową nazwą „Auto za grosze” znajdującego się pod adresem URL autozagrosze.pl.
 2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest firma PHU Partner – Mariusz Bąkowski z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 32/17, 31-610 Kraków, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerami 87/2003, NIP: 678-184-54-09, Regon: 357128870.
 3. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, część usług świadczonych za pomocą Serwisu, w szczególności złożenie przez Usługobiorcę formularza kontaktowego wymaga odrębnego potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 

§ 2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu, użyte poniżej pojęcia oznaczają:

 1. Adres poczty elektronicznej:
  oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe:
  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 3. Regulamin:
  niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego dostępny pod adresem autozagrosze.pl/regulamin.
 4. Serwis lub Portal:
  serwis internetowy dla produktu finansowania samochodów występujący pod handlową nazwą Auto za grosze, należący do Usługodawcy. Portal jest dostępny pod adresem autozagrosze.pl,
 5. System teleinformatyczny:
  zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. 2016 r. poz. 1489 ze zm.).
 6. Środki komunikacji elektronicznej:
  rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 7. Urządzenie końcowe:
  urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji.
 8. Umowa:
  umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 9. UODO:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 10. Usługi:
  usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 11. Usługobiorca:
  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
 12. Usługodawca:
  PHU Partner – Mariusz Bąkowski z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 32/17, 31-610 Kraków wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerami 87/2003.
 13. UŚUDE:
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 14. Materiały:
  wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne, wzory dokumentów zamieszczone w Portalu stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.);

 

§ 3. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „polityce wykorzystywania plików cookies” dostępnej pod adresem URL autozagrosze.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 5. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.
 6. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
 3. Serwis zawiera informacje dotyczące produktu finansowania samochodów pod handlowa nazwą Auto za grosze, oferowanego przez Usługodawcę.
 4. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 5. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Serwis umożliwia samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  a. prezentacja przykładowych warunków finansowych (ofert kredytu, leasingu lub wynajmu długoterminowego) dla produktu Auto za grosze w zakresie finansowania przykładowych pojazdów
  b. prezentacja przykładowych pojazdów wraz z danymi technicznymi i przykładowymi zdjęciami w ramach pośrednictwa w finansowaniu produktów Auto za grosze
  c. możliwość otrzymania elektronicznej wersji propozycji finansowania wybranego pojazdu po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu.
  d. możliwość wysłania za pośrednictwem Serwisu wniosku kontaktowego.
 6. Korzystanie z pewnych części Serwisu może być uzależnione od konieczności podania Danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.
 7. W przypadku Usług, do świadczenia których niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę jego Danych osobowych, Usługobiorca powinien również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu przesłania informacji handlowej (oferty wynajmu długoterminowego leasingu lub kredytu) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.
 8. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody, o której mowa w ust. 7 powyżej, jest dobrowolne ale może być niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Brak wyrażenia przez Usługobiorcę zgody, o której mowa w zdaniu powyżej może uniemożliwić zrealizowanie celu jakim jest otrzymanie informacji handlowej (oferty leasingu) bądź nawiązanie zamówionego przez Usługobiorcę kontaktu m.in. w celu opracowania i przedstawienia indywidualnej oferty. Przetwarzanie Danych osobowych w celu realizacji powyższych działań, będzie się odbywało przez czas niezbędny do zrealizowania powyższego celu lub dopóki, osoba której dane dotyczą nie cofnie swojej zgody, przesyłając do Usługodawcy zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1 stosowne żądanie, wskazując podane w formularzu dane umożliwiające
  identyfikację podmiotu/osoby, której żądanie dotyczy, w zależności które z powyższych zdarzeń nastąpiło wcześniej.
 9. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:
  a. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają one praw osób trzecich
  b. jest uprawniony do zawarcia Umowy
  c. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

§ 5. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 17 września 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.).
 2. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
  b. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich. Zakazane jest także dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez formularz kontaktowy i/lub wniosek o wynajem długoterminowy, leasing i kredyt.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.

 

§ 7. Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług i zawarcie umowy o świadczenie Usług o treści określonej Regulaminem następuje z chwilą faktycznego skorzystania z tych Usług przez Usługobiorcę.
 2. Zakończenie świadczenia Usług i zawartej umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą wykonania Usługi – otrzymania przez Usługobiorcę danych, o które wnioskował.
 3. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez Usługobiorcę, jak i Usługodawcę, przed zakończeniem świadczenia Usługi, przy czym Usługobiorca może ją rozwiązać w każdej chwili poprzez rezygnację z Usługi, a Usługodawca może rozwiązać umowę w sytuacji: (a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, (b) podania przez Usługobiorcę fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych, (c) wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub na szkodę osób trzecich, (d) korzystania z Serwisu w sposób zagrażający jego stabilności i bezpieczeństwu.

 

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy i zastrzeżenia prawne

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług,
  b) za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  c) za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy,
  d) za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich,
  e) za podanie przez Usługobiorcę niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych Danych osobowych,
  f) za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych witryn internetowych, za których poprawność działania i bezpieczeństwo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności; przeglądanie tych witryn odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.
 3. Zawarte w Serwisie informacje i dane dotyczące zawarcia umowy, w tym o finansowanie w formie leasingu, kredytu, wynajmudługoterminowego lub innej, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Informacje te i dane mają charakter jedynie poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu właściwej umowy. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wcześniej niż po uzyskaniu przez PHU Partner – Mariusz Bąkowski pozytywnej decyzji o finansowaniu.
 4. Dane techniczne pojazdów i ich oznaczenia zawarte w Serwisie pochodzą z systemu Eurotax i mogą się różnić od danych rzeczywistych – aktualnie oferowanych przez dostawcę.
 5. Prezentowane w Serwisie zdjęcia są poglądowe i przedstawiają przykładowy model pojazdu a nie jego typ.
 6. Prezentacja pojazdów w Serwisie w tym również tych oznaczonych „od ręki” nie gwarantuje ich dostępności. Proces weryfikacji dostępności odbywa się po wysłaniu formularza kontaktowego.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług Usługobiorca może zostać poproszony o podanie swoich
  Danych osobowych, przykładowo takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, przy czym podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania
  z niektórych usług.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę Danych osobowych Usługobiorców odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności UODO, UŚUDE oraz przepisami prawa telekomunikacyjnego.
 3. Administratorem Danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 4. Usługodawca przetwarza Dane osobowe Usługobiorców wyłącznie w celu wykonania danej Usługi zainicjowanej przez Usługobiorcę, w zakresie i przez czas niezbędny do jej wykonania.
 5. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, o której mowa w § 4 ust. 7 i 8 powyżej przez Usługobiorcę dotyczące go Dane osobowe będą przetwarzane także w celu objętym danym oświadczeniem zgody, aż do momentu cofnięcia tej zgody. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go Danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

 

§ 10. Sposób porozumiewania się oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.2 poniżej, Usługobiorca i Usługodawca mogą porozumiewać się ze sobą listownie za pośrednictwem operatora publicznego lub kuriera (posłańca), lub osobiście, lub za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail:
  – dla Usługodawcy – na adres wskazany w treści Serwisu lub w niniejszym Regulaminie
  – dla Usługobiorcy – na adres wskazany przez Usługobiorcę, a w przypadku niewskazania takiego adresu, na adres zwrotny poczty e-mail, z którego przyszła wyszła wiadomość e-mail do Usługodawcy.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do świadczonej przez Usługodawcę Usługi, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji na piśmie i wysyłki jej na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać: (a) opis zdarzenia, którego dotyczy, (b) wskazanie zastrzeżenia (c) wyraźne wskazanie roszczenia (tj. czego żąda się od Usługodawcy), (d) dane kontaktowe Usługobiorcy oraz dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy, w szczególności adres e-mail jeśli został wskazany przez Usługobiorcę dla realizacji Usługi, której zastrzeżenie dotyczy. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, oraz udziela Usługobiorcy odpowiedzi w formie pisemnej, w tym listu poleconego, a na wniosek Usługobiorcy – w formie e-mail. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadkach bardziej skomplikowanych, mLeasing zawiadomi Usługobiorcę w formie przewidzianej dla odpowiedzi, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni. W przypadku uznania reklamacji, roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi na reklamację.
 3. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 1823) jest Rzecznik Finansowy (rf.gov.pl).

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17-09-2018r.
 2. Usługodawca, w każdym czasie, ma prawo modyfikacji Usług oraz wprowadzania nowych Usług. Usługodawca poinformuje Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 3. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie uokik.gov.pl).
 4. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Portalu.
 5. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 6. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Zobacz finansowane pojazdy

Szukasz finansowania? Zadzwoń!
608 10 10 88
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie Twoich danych osobowych w celu zwiększenia wygody przeglądania.